Produktportfölj

Astma/allergi

Allergier och astma är bland de vanligaste kroniska sjukdomarna i världen, och varierar från hanterbara till livshotande tillstånd. Särskilt allergierna ökar: år 2015 förväntas närmare 50% av världens befolkning ha någon form av allergi, och allvarliga allergiska reaktioner (anafylaxi) har mångdubblats under det senaste decenniet.

Allergisk rinit är en allergiform som anses vara en global epidemi. Den påverkar cirka 500 miljoner människor världen över, varav omkring 180 miljoner finns i Västeuropa, USA och Japan. Sjukdomen är förenad med höga socioekonomiska kostnader.

Astma är en kronisk sjukdom som drabbar luftvägarna och lungorna. Inflammation i luftvägarna gör att det blir trängre i luftrören. Orsakerna kan vara ärftliga eller påverkas av ämnen i miljön. Det är den vanligaste kroniska sjuk­domen bland barn och uppskattas påverka omkring 300 miljoner individer världen över.

Hörnstenen i astmaterapi är att effektivt behandla den underliggande kroniska inflammationen med inhalerade kortikosteroider och minimering av systemisk exponering. Optimal administrering av läkemedlet till lungorna är avgörande och kan underlättas med hjälp av inhalationskammare (spacer). US asthma guidelines har rekommenderat användning av inhalationskammare vid behandling med inhalerad kortikosteroid.

Väsentliga produkter inom Astma/allergi

Dymista

Allergisk rinit har blivit svårare att behandla på senare år. Mer än två tredjedelar av patienterna har medelsvår till svår allergisk rinit. De visar oftare än tidigare känslighet mot fler allergener och omkring 20% av dessa visar ökad resistens mot behandling. Det finns ett icke-tillgodosett medicinskt behov av mer effektiv behandling, särskilt då studier har visat att många patienter har fortsatta besvär även under och efter behandling med existerande behandlingar. Dymista är en ny nässpray som innehåller de aktiva substanserna azelastin och flutikason. Beredningen bidrar även till produktprofilen. Dymistas effekt och säkerhet har dokumenterats i ett flertal studier med över 4 600 patienter. Läkemedlet verkar snabbare och effektivare än standardbehandling (azelastin hydroklorid och flutikason propionat) för patienter med medelsvår till svår säsongsbunden allergisk rinit. Den kan således ge patienter med medelsvår till svår allergisk rinit betydande eller fullständig symtomlindring. Dymista lanserades under andra halvåret 2012 i USA och i Europa under 2013, och uppnådde på kort tid en betydande marknadsandel på flera viktiga marknader. Dymista lanseras nu på tillväxtmarknader.

Aerospan

2013 förvärvades Aerospan som gör det möjligt för Meda att marknadsföra den enda inhalerade kortikosteroiden med en integrerad inhalationskammare (spacer), som säkerställer en jämn och effektiv administration till lungorna vid astmabehandling. Externa inhalationskammare är vanligt förekommande i klinisk praxis och rekommenderas tillsammans med sprayinhalatorer i USA och i internationella riktlinjer för astmabehandling. Aerospan är en inhalerad kortikosteroid för underhållsmedicinering av astma för patienter som är sex år eller äldre samt för astmapatienter med behov av oral kortikosteroid behandling. Aerospans inhalationsmedicinering kan minska eller helt eliminera behovet av orala kortikosteroider. Aerospan lanserades i USA i början av andra kvartalet 2014, vilket skapar möjligheter til ytterligare tillväxt inom astma- och allergiområdet med produkter för både övre och nedre luftvägarna.

Epipen

Anafylaxi (anafylaktisk chock) uppstår när kroppens immunförsvar överreagerar på ett ämne, till exempel ett livsmedel. Det är ett oförutsägbart tillstånd som kan vara livshotande. EpiPen är en autoinjektor med adrenalin som används för akutbehandling av anafylaktisk chock eller svår allergisk reaktion mot allergener, som insektsgift eller livsmedel. Meda har fått klartecken att utvidga indikationen för EpiPen. Produkten kan nu även användas för direkt administration på patienter som bedöms vara i riskzonen för anafylaxi (inklusive patienter som tidigare råkat ut för anafylaktiska chocker). Den som löper risk att drabbas av en anafylaktisk chock ska alltid bära med sig adrenalinsprutor. Detta är även en rekommendation från European Academy of Allergy and Clinical Immunology Organisation (EAACI) till de personer som löper risk att drabbas av anafylaxi.

Azelastine

Azelastin är en nässpray för behandling av allergisk och icke-allergisk rinit. Den innehåller den aktiva substansen azelastin som är ett antihistamin. I Kina marknadsförs azelastin under namnet Azep och är ett snabbt växande varumärke inom allergisk rinit. I Europa marknadsförs Azep under varumärkena Allergodil och Rhinolast. I USA har Azelastin-varumärket Astelin till större delen ersatts av life cycle-produkten Astepro.

Astepro

Astepro är en nässpray för behandling av allergisk och icke-allergisk rinit. Den innehåller den aktiva substansen azelastin som är ett antihistamin. Astepro är en förbättrad formulering av Azelastin (Azep, Astelin, Allergodil och Rhinolast) som tolereras bättre och är effektivare. Astepro once-daily är det första nasala antihistaminet som godkänts som engångsdos för patienter med säsongsbunden allergi. Registreringsarbete pågår på andra viktiga marknader.

Novopulmon Novolizer

Novolizer är en innovativ pulverinhalator som används för att administrera substanserna salbutamol (albuterol), formoterol och budesonid för behandling av astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Formatris Novolizer

Formatris Novolizer tillhör läkemedelsgruppen bronkdilaterare, eller långverkande betaagonister. Läkemedlet innehåller substansen formoterol och används för behandling av astma och KOL. I likhet med Novopulmon är Formatris Novolizer ett inhalationsläkemedel.

Pafinur

Pafinur är ett antihistamin som används för att behandla olika former av allergier, inklusive allergisk rinit. Pafinur säljs främst i Italien där molekylen rupatadin är patenterad.

Andra produkter inom astma/allergi

Allergospasmin

Fortilase (Cx)

Ialumar (Cx)

Optivar

Denna webbplats är avsedd för personer som söker information om Meda AB:s globala verksamhet.
Vi har också nationella webbplatser för marknadsföring. Länkar till dessa finns under Meda Worldwide högst upp på sidan.