CSR

Policyer

Business Conduct Guidelines

Företagets affärsetiska riktlinjer (Business Conduct Guidelines) ska guida det dagliga arbetet och ligger till grund för stora delar av Medas hållbarhetsarbete. 

Medas kvalitetspolicy

Produktsäkerhet och kvalitet är Medas främsta prioriteringar. Kvalitetspolicyn är del av de välutvecklade kvalitetssystem som används genom hela organisationen. 

Medas miljöpolicy

Medas verksamhet påverkar miljön. Meda strävar efter att i största möjliga mån reducera denna miljöpåverkan. Miljöpolicyn är en obligatorisk komponent i Medas miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO14001. 

Medas uppförandekod för leverantörer

Som del av arbetet med relevanta hållbarhetsaspekter genom hela värdekedjan söker Meda samarbeta med leverantörer för att höja hållbarhetsprestandan. Medas uppförandekod för leverantörer, Supplier Code of Conduct, utgör styrdokumentet i detta arbete.

Denna webbplats är avsedd för personer som söker information om Meda AB:s globala verksamhet.
Vi har också nationella webbplatser för marknadsföring. Länkar till dessa finns under Meda Worldwide högst upp på sidan.