CSR

Medas hållbarhetsredovisning

Redovisningen presenterar hur Meda arbetar och presterar inom de områden som har identifierats som mest relevanta ur en hållbarhets- och affärskontext. Meda har redovisat enligt GRIs riktlinjer sedan 2010. Informationen är bestyrkt av tredje part (PwC) och för 2015 redovisar Meda enligt GRI G4, nivå core. Hållbarhetsredovisningen ingår i Medas årsredovisning för 2015.

Medas värdekedja
Medas värdekedja omfattar fyra grundläggande stadier:

 • Utveckling av produktportfölj och marknad
 • Produktion och distribution
 • Marknadsföring och försäljning
 • Kunder och slutanvändare. 

Produkternas relevans, kvalitet, pris och tillgång är viktiga faktorer för Medas verksamhet och måste beaktas i varje steg.

Medas värdekedja påverkar flera intressentgrupper. Ett antal intressenter är särskilt viktiga för Meda, då de antingen reglerar industrin, möjliggör verksamheten genom finansiering eller är del av att utveckla och distribuera Medas produkter.

Dessa intressenter är:

 • Patienter och konsumenter
 • Vårdgivare
 • Leverantörer
 • Medarbetare
 • Myndigheter
 • Ägare/investerare
 • Distributörer
 • Grossister/detaljister

Meda arbetar systematiskt med de hållbarhetsfrågor som har identifierats som relevanta för verksamheten och i relation till prioriterade intressenter. Arbetet ska ligga nära kärnverksamheten och främja Medas övergripande mål. Arbetet handlar bland annat om att identifiera risker och möjligheter med påverkan på affären och att bygga relationer med de viktigaste intressenterna.

Medas hållbarhetsagenda har fyra fokusområden. De är:

 • Styrning av hållbarhetsarbetet
 • Operativ och miljömässig effektivitet
 • Ansvarsfull integration av nyförvärv
 • Hållbar leverantörskedja

Några höjdpunkter från 2015:

 • En antikorruptionspolicy upprättades som ett komplement till Medas Business Conduct Guidelines.
 • Riktlinjer för affärspartners och affärsetik upprättades
 • Utbildning i antikorruption intensifierades
 • Medas övergripande miljömål är att minska utsläpp av koldioxid per anställd för varje år. För 2015 blev resultatet 8,6 ton per anställd. Det är en minskning jämfört med 2014.
 • Medas multisite-certifikat enligt ISO 14001 förnyades
 • Meda fortsatt att utveckla sitt arbete inom hållbar leverantörskedja

  • Omfattningen av leverantörer som omfattas av Medas uppföljningssystem utvidgades och tidigare Rottapharm-leverantörer inkluderas.
  • En leverantörskartläggning och en riskbedömning av leverantörer påbörjades. Utfallet kommer att styra ytterligare insatser. 

I syfte att sätta en relevant agenda och för att uppfylla kriterierna för GRI G4 genomförde Meda en andra väsentlighetsanalys under 2015. Utfallet bekräftade tidigare fokus-områden. Hållbarhetsarbetet i leverantörskedjan, medarbetarutveckling, affärsetik och antikorruption framhölls något mer. Detta beror förmodligen på ett allmänt ökat intresse för hållbarhet, mer uttalade förväntningar hos kunderna och striktare reglering, men också på 2014 års förvärv av Rottapharm och Medas fortsatta expansion på tillväxtmarknader. Mer detaljer presenteras i hållbarhetsredovisningen 2015. 

 

Denna webbplats är avsedd för personer som söker information om Meda AB:s globala verksamhet.
Vi har också nationella webbplatser för marknadsföring. Länkar till dessa finns under Meda Worldwide högst upp på sidan.