Bolagsstyrning

Valberedning

Valberedningen skall bereda styrelsen och till årsstämman lämna förslag till:

  • val av stämmoordförande,
  • val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
  • styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
  • val av och arvodering till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall),
  • principer för utseende av valberedning.

Valberedningen måste ta hänsyn till olika oberoendekrav som ställs på styrelsen i förhållande till bolaget, bolagsledningen respektive större aktieägare i enlighet med kraven i Bolagsstyrningskoden.

Förslag till valberedningen lämnas till:

Bert-Åke Eriksson
Stena Sessan Rederi AB, box 2181, 403 13 Göteborg

Valberedningen 2015/2016

Valberedningen, som utsågs enligt den procedur som beslutades på årsstämman 2015, består av: 

Ledamot i valberedning  
Bert-Åke Eriksson, Valberedningens ordförande, Stena Sessan Rederi AB
Sigieri Diaz Pallavicini, Fidim S.r.l.
Evert Carlsson, Swedbank Robur Fonder
Elisabet Jamal Bergström, Handelsbanken Fonder
Martin Svalstedt, Medas styrelseordförande

Denna webbplats är avsedd för personer som söker information om Meda AB:s globala verksamhet.
Vi har också nationella webbplatser för marknadsföring. Länkar till dessa finns under Meda Worldwide högst upp på sidan.