Bolagsstyrning

Revisionsutskott

Revisionsutskottets huvudsakliga ansvarsområden omfattar:

  • Ansvar för att bereda styrelsens arbete med att kvalitetssäkra de finansiella rapporterna.
  • Behandling av frågor rörande den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen samt regelefterlevnad.
  • Övervakning och utvärdering av externrevisorernas arbete.
  • Följa utvecklingen inom redovisningsområdet för de områden som kan påverka Meda.

Revisionsutskottet består av tre styrelseledamöter vilka utses av styrelsen.  Revisionsutskottet består för närvarande av Lars Westerberg (Ordförande för utskottet), Martin Svalstedt och Peter Claesson.

För mer information om revisionsutskottet, se avsnittet revisionsutskott i årsredovisningen.

Denna webbplats är avsedd för personer som söker information om Meda AB:s globala verksamhet.
Vi har också nationella webbplatser för marknadsföring. Länkar till dessa finns under Meda Worldwide högst upp på sidan.