Bolagsstyrning

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottets huvudsakliga ansvarsområden omfattar:

  • Bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.
  • Utarbeta förslag till de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som styrelsen skall föreslå på årsstämman.
  • Följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen.
  • Följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag skall fatta beslut om samt av gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Ersättningsutskottet består av tre styrelseledamöter vilka utses av styrelsen. Ersättningsutskottet består för närvarande av Martin Svalstedt (Ordförande för utskottet), Luca Rovati och Peter Ehrenheim.

Denna webbplats är avsedd för personer som söker information om Meda AB:s globala verksamhet.
Vi har också nationella webbplatser för marknadsföring. Länkar till dessa finns under Meda Worldwide högst upp på sidan.