Bolagsstyrning

Intern kontroll

Intern kontroll inom Meda är en grundläggande del av Medas bolagsstyrning. Det övergripande syftet med bolagets interna kontroll är att skydda bolagets tillgångar och anseende och därigenom ägarnas investering.

Styrelsens arbete med intern kontroll omfattar intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen och intern kontroll ur ett operativt perspektiv. Riskhantering är en integrerad del i styrelsens arbete med intern Kontroll vars syfte är att säkerställa att verksamheten styrs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Styrelsen följer kontinuerligt upp att den interna styrningen och kontrollen fungerar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt med stöd av externa revisorer och interna funktioner. Styrelsens revisionsutskott ansvarar för uppföljningen av den finansiella rapporteringen. Externa revisorer och interna funktioner utför årligen granskning av den interna kontrollen i flertalet av koncernens enheter, enligt av ledningen fastställd plan. Detta rapporteras till revisionsutskottet och styrelsen. 

Meda genomför dessutom en kontinuerlig översyn och analys av bolagets styrprocesser och intern kontroll för att ge styrelsen underlag att fastställa rätt nivå vad det gäller intern styrning och kontroll. Processen har sin utgångspunkt i COSO-ramverkets 17 principer kopplade till de fem komponenter, kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning.

Medas bolagsstyrningsrapport innehåller ett kapitel om Medas interna kontroll avseende den finansiella rapporteringen

Denna webbplats är avsedd för personer som söker information om Meda AB:s globala verksamhet.
Vi har också nationella webbplatser för marknadsföring. Länkar till dessa finns under Meda Worldwide högst upp på sidan.