Bolagsstyrning

Ersättningsprinciper

Följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilka beslutades av årsstämman 2016, tillämpas. Riktlinjerna återspeglar Medas behov av att kunna rekrytera och motivera kvalificerade medarbetare genom en kompensation som är konkurrenskraftig i olika länder. Koncernledningen består av VD och de ledande befattningshavare som representerar de ledande funktioner som rapporterar direkt till VD.

Riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för Medas ledande befattningshavare baseras på redan ingångna avtal mellan Meda och dess ledande befattningshavare och innebär:

(i) att Meda skall sträva efter att erbjuda sina ledande befattningshavare marknadsmässiga ersättningar,

(ii) att kriterierna skall baseras på arbetsuppgifternas betydelse, krav på kompetens, erfarenhet och prestation, samt

(iii) att ersättningen består av följande delar:

  • fast grundlön
  • kortsiktig rörlig ersättning
  • långsiktig rörlig ersättning
  • pensionsförmåner, och
  • övriga förmåner och avgångsvillkor

Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter.

Den kortsiktiga rörliga ersättningen är helt prestationsberoende och baseras dels på koncernens resultat och dels på individuella, kvalitativa parametrar. Den rörliga ersättningen kan högst uppgå till 80% av den fasta grundlönen för VD och 50% av den fasta grundlönen för övriga ledande befattningshavare.

Den långsiktiga rörliga ersättningen utgörs av ett eller flera aktierelaterade incitamentsprogram.

Pensionsförmåner skall återspegla sedvanliga marknadsvillkor. Pensionsgrundande lön utgörs av grundlön och rörlig lön. Övriga förmåner utgörs i huvudsak av tjänstebil. Övriga förmåner kan också bestå av sedvanliga förmåner i samband med anställning eller flytt utomlands av ledande befattningshavare. Sådana förmåner kan inkludera tillfällig bostad, terminsavgifter, flyttkostnader, deklarationshjälp och liknande förmåner.

Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande fast och rörlig ersättning för två år.

Frågor om ersättning till koncernledningen skall beredas av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare om det finns särskilda skäl.

Denna webbplats är avsedd för personer som söker information om Meda AB:s globala verksamhet.
Vi har också nationella webbplatser för marknadsföring. Länkar till dessa finns under Meda Worldwide högst upp på sidan.