Bolagsstyrning

Bolagsstämma

Medas aktieägare utövar sin beslutsrätt vid bolagsstämmor.

Årsstämman hålls vanligtvis i Solna (Stockholm). Datum och plats för stämman meddelas på Medas webbplats senast vid den tidpunkt då delårsrapporten för tredje kvartalet publiceras. Kallelse innehållande information om dagordning och hur man anmäler sitt deltagande till stämman publiceras i Svenska Dagbladet, i Post- och Inrikes Tidningar, samt på bolagets hemsida. Kallelse till årsstämman utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.

Vid årsstämman behandlas en rad centrala frågor, såsom fastställande av bolagets resultat- och balansräkning för det gångna året, utdelning, val av styrelse och revisor, ansvarsfrihet åt styrelsen, ersättning till styrelse och revisorer m.m.

Aktieägare kan delta och rösta på stämman, personligen eller genom ombud med fullmakt. För att ha rätt att delta och rösta för sina aktier vid bolagsstämma ska aktieägaren vara införd i aktieboken samt anmäla sig inom viss tid.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på stämman kan lämna ett förslag skriftligen till styrelsen.

På årsstämman har aktieägarna möjlighet att ställa frågor om koncernens verksamhet. Meda strävar efter att styrelsens ledamöter och medlemmarna i koncernledningen alltid ska närvara för att kunna besvara sådana frågor. Revisorn närvarar vid årsstämman.

Denna webbplats är avsedd för personer som söker information om Meda AB:s globala verksamhet.
Vi har också nationella webbplatser för marknadsföring. Länkar till dessa finns under Meda Worldwide högst upp på sidan.