Bolagsstyrning

Revisorer

PricewaterhouseCoopers AB
Adress: 113 97 Stockholm.

Mikael Eriksson
Född: 1955. Auktoriserad revisor. Revisor i Meda sedan 2012.

Andra revisionsuppdrag: Trelleborg, EcoLean och Elverket.

Mikael Winkvist
Född: 1962. Auktoriserad revisor. Revisor i Meda sedan 2015.

Andra revisionsuppdrag: Net Insight, Karo Bio och Orexo. 

Revisorerna har till uppgift att å aktieägarnas vägnar granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorer utses av bolagsstämman. Vid årsstämman 2015 omvaldes PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbolag fram till den årsstämma som hålls 2016. Auktoriserade revisorn Mikael Eriksson är utsedd ansvarig revisor.

Denna webbplats är avsedd för personer som söker information om Meda AB:s globala verksamhet.
Vi har också nationella webbplatser för marknadsföring. Länkar till dessa finns under Meda Worldwide högst upp på sidan.