Bolagsstyrning

Aktierelaterade incitamentsprogram (LTI-program)

Meda har per den 31 december 2015 två utestående LTI-program vilka godkändes av årsstämmorna för 2014 respektive 2015. Programmen omfattar ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i koncernen vilka delas in i fyra grupper: VD, övrig koncernledning samt två grupper bestående av landchefer och övriga ledande befattningshavare. Deltagarna ges möjlighet till vederlagsfri tilldelning av Meda A-aktier. Styrelsen anser det vara till fördel för Meda att nyckelpersoner i koncernen har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på bolagets aktier.

Programmen ska också öka koncernens attraktionskraft som arbetsgivare på den globala marknaden och främja möjligheten att behålla och rekrytera nyckelpersoner.

Programmens löptid är tre år och överlåtelse av aktier kan ske 2017 respektive 2018 under förutsättning att personen är fast anställd i koncernen vid överlåtelsetillfället. Undantag från kravet kan föreskrivas i enskilda fall, såsom deltagarens bortgång, invaliditet, pensionering eller vid avyttring av den enhet i vilken deltagaren är anställd. För att likställa deltagarnas intresse med aktieägarnas ska deltagarna erhålla kompensation motsvarande den utdelning som betalats under den treåriga intjäningsperioden fram till överlåtelsetidpunkten. Kompensation utgår endast för utdelning beslutad efter tilldelningstidpunkten.

Per den 31 december 2015 omfattar programmen, LTI 2014, 83 personer respektive, LTI 2015, 98 personer. Tilldelning av aktier för respektive program bestäms utifrån deltagarens befattning enligt ovan fyra grupper samt utfallet av tre måltal kopplat till; 1) försäljning 2) EBITDA-marginal 3) kassaflöde. Respektive måltal har delats upp i tre nivåer, totalt nio nivåer med lika stor vikt, motsvarande 11,1% per nivå. Måltalen justeras för engångseffekter. Utfall för respektive program framgår av följande tabell.

Måltal

LTI 2015 - nivå

LTI 2014 - nivå

Försäljning

2

2

EBITDA-marginal

3

2

Kassaflöde

3

1

Utfall måltal (%)

88,8%

55,5%

Antal aktier att tilldela deltagarna i LTI 2014 per den 31 december 2015 framgår av följande tabell. Antal aktier att tilldela deltagarna i LTI 2015 kommer att baseras på aktiens marknadsvärde och fastställas när årsredovisningen är fastställd av styrelsen och undertecknad av revisorn.

 

LTI 2014

Värde av aktier vid tilldelningstidpunkt (MSEK)1)

48

Antal tilldelade aktier vid tilldelningstidpunkt2)

350 665

Antal tillkomna aktier avseende kompensation för utdelning

 

6 844

Antal förverkade aktier under perioden

-19 388

Antal tilldelade aktier per 2015-12-31

338 121

1) Värdet vid tilldelningstidpunkten har beräknats som den volymviktade genomsnittliga betalkursen på Medas A-aktie på Nasdaq Stockholm under tio handelsdagar för perioden 2015-03-13 – 2015-03-26. Programmet är fullt ut utdelningskompenserat.
2) Antal aktier baseras på ett pris per aktie om 136,98 SEK.

Kostnad

Total kostnad för programmen vilka fördelas över programmens löptid uppgår till 129 MSEK exklusive sociala avgifter. För 2015 medförde programmen en kostnad i resultaträkningen på 28 MSEK exklusive sociala avgifter vilka uppgick till 2 MSEK. Den totala reserven för sociala avgifter i balansräkningen uppgår till 4 MSEK.

Leverans av aktier

För att fullgöra bolagets åtagande om leverans av aktier enligt programmen har respektive årsstämma godkänt att det sker genom att bolaget ingår ett aktieswapavtal eller annat liknande avtal med tredje part.

Denna webbplats är avsedd för personer som söker information om Meda AB:s globala verksamhet.
Vi har också nationella webbplatser för marknadsföring. Länkar till dessa finns under Meda Worldwide högst upp på sidan.