CSR

Hållbarhet

Vår vision är att bli ett världsledande specialty pharma-företag med fokus på hållbar och lönsam tillväxt för att skapa värde för våra patienter, ägare och övriga intressenter. 

Meda arbetar systematiskt med relevanta hållbarhetsfrågor för att främja företagets övergripande affärsmål. Det handlar om att identifiera och hantera risker och optimera möjligheter där hållbarhetsfrågor påverkar verksamheten. 

I Medas årliga hållbarhetsrapporter finns mer information om företagets hållbarhetsarbete. Meda redovisar hållbarhetsarbetet enligt GRIs riktlinjer sedan 2010.

Medas affärsetiska riktlinjer (Business Conduct Guidelines) ska guida det dagliga arbetet och ligger till grund för stora delar av företagets hållbarhetsarbete. 

Produktsäkerhet och kvalitet är Medas främsta prioriteringar. Välutvecklade kvalitetssystem används genom hela organisationen. 

Som del av arbetet med relevanta hållbarhetsaspekter genom hela värdekedjan ökar Meda insatserna i leverantörsledet och söker samarbeta med leverantörer för att höja hållbarhetsprestandan. Medas uppförandekod för leverantörer, Supplier Code of Conduct, utgör styrdokumentet i detta arbete. Meda har också ett system för att utvärdera leverantörer på deras hantering och prestation inom olika hållbarhetsområden. 

Medas verksamhet påverkar miljön. Meda strävar efter att i största möjliga mån reducera denna miljöpåverkan. Arbetet styrs via ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO14001. Meda har redovisat företagets utsläpp av växthusgaser till Carbon Disclosure Project (CDP) sedan 2009. 

Meda är anslutet till Förenta Nationernas initiativ Global Compact (UNGC) sedan maj 2012. Det innebär att Meda har åtagit sig att respektera och främja UNGC:s tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och antikorruption. Meda har åtagit sig att aktivt arbeta med mänskliga rättigheter, miljö-, arbets- och antikorruptionsfrågor. Företaget stödjer alla internationellt erkända principer om mänskliga rättigheter, samt International Labour Organisations kärnkonventioner (ILO Core Conventions). Stödet för UNGC:s tio principer ingår i Medas ledningsarbete och i företagets sätt att bedriva verksamhet. Medas årliga rapportering kring arbetet för att uppfylla Global Compact (Communication On Progress) utgörs av den årliga hållbarhetsredovisningen.

Meda anser att det är företagets plikt att bidra positivt till samhället.  Den främsta insatsen Meda gör är att bidra till att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom en effektiv verksamhet. Meda ska vara del av att förbättra tillgången till medicin och hälsovård, och stödjer viktiga initiativ på dessa områden. Dessutom bidrar Meda med donationer till hjälp- och välgörenhetsorganisationer samt sponsrar forskning. 

Denna webbplats är avsedd för personer som söker information om Meda AB:s globala verksamhet.
Vi har också nationella webbplatser för marknadsföring. Länkar till dessa finns under Meda Worldwide högst upp på sidan.